قابلیت اتصال نامحدود و خطوط شهری PSTN و EI به مرکز تماس تلفن IP PBX

تخصیص نامحدود خطوط داخلی

امکان فعال نمودن پیام گیر اختصاصی جهت هر یک از کاربران (صندوق صوتی) 

قابلیت اتصال چندین مرکز تماس با یکدیگر

قابلیت بهره گیری از سیستم کنفرانس

استفاده از نرم افزار یا گوشی تلفن همراه به عنوان خط داخلی 

قابلیت تنظیم صف انتظار پیشرفته 

منشی تلفنی (IVR) چند سطحی 

قابلیت دسترسی به خطوط داخلی از خارج از مجموعه بدون هزینه بر روی بستر شبکه