تعریفی جدید از به اشتراک گذاری سیستم ها با رویکرد استفاده همزمان چندین کاربر از یک سیستم کامپیوتری

شرکت سپکو در زمینه فروش زیروکلاینت و پیاده سازی VDIدر اصفهان آماده خدمتگزاری به کلیه ارگان های دولتی و غیر دولتی میباشد.