تعریفی جدید از به اشتراک گذاری سیستم ها با رویکرد استفاده همزمان چندین کاربر از یک سیستم کامپیوتری